TFhirModality

Type of data in the instance

ModalityNull

ModalityAR

ModalityAU

ModalityBDUS

ModalityBI

ModalityBMD

ModalityCR

ModalityCT

ModalityDG

ModalityDX

ModalityECG

ModalityEPS

ModalityES

ModalityGM

ModalityHC

ModalityHD

ModalityIO

ModalityIVOCT

ModalityIVUS

ModalityKER

ModalityKO

ModalityLEN

ModalityLS

ModalityMG

ModalityMR

ModalityNM

ModalityOAM

ModalityOCT

ModalityOP

ModalityOPM

ModalityOPT

ModalityOPV

ModalityOT

ModalityPR

ModalityPT

ModalityPX

ModalityREG

ModalityRF

ModalityRG

ModalityRTDOSE

ModalityRTIMAGE

ModalityRTPLAN

ModalityRTRECORD

ModalityRTSTRUCT

ModalitySEG

ModalitySM

ModalitySMR

ModalitySR

ModalitySRF

ModalityTG

ModalityUS

ModalityVA

ModalityXA

ModalityXC


© Kestral Computing P/L 2000 - 2003. HL7Connect v2.00-063 generated on 30-Nov 2015.
Keywords: TFhirModality, ModalityAR, ModalityAU, ModalityBDUS, ModalityBI, ModalityBMD, ModalityCR, ModalityCT, ModalityDG, ModalityDX, ModalityECG, ModalityEPS, ModalityES, ModalityGM, ModalityHC, ModalityHD, ModalityIO, ModalityIVOCT, ModalityIVUS, ModalityKER, ModalityKO, ModalityLEN, ModalityLS, ModalityMG, ModalityMR, ModalityNM, ModalityNull, ModalityOAM, ModalityOCT, ModalityOP, ModalityOPM, ModalityOPT, ModalityOPV, ModalityOT, ModalityPR, ModalityPT, ModalityPX, ModalityREG, ModalityRF, ModalityRG, ModalityRTDOSE, ModalityRTIMAGE, ModalityRTPLAN, ModalityRTRECORD, ModalityRTSTRUCT, ModalitySEG, ModalitySM, ModalitySMR, ModalitySR, ModalitySRF, ModalityTG, ModalityUS, ModalityVA, ModalityXA, ModalityXC